ആദ്യ പോസ്റ്റ്

സാഹിത്യപരമായി എഴുതാനൊന്നുമറിയില്ല. എനിക്കറിയാവുന്ന ലളിതമായ ഭാഷയിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെയുള്ള ഒരു യാത്ര .കൂടെ എൻ്റെ ചിന്തകളും …

19 thoughts on “ആദ്യ പോസ്റ്റ്

  1. ഇപ്പൊ കുട്ടിക്കാലം എന്നും ഒരു സ്വപ്നമാണ്… തിരിച്ചു പോകണമെന്ന് എത്ര ആഗ്രഹിച്ചാലും കൈ എത്തി പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത കൊതിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്വപ്നം… ആമി… ഈ എഴുത്തുകൾ ഒരു ഓർമ്മപുതുക്കലാണ്… വിടവാങ്ങിയ ഒരുപിടി നല്ല നാളുകളുടെ… 😍😍നന്നായിട്ടുണ്ട്എഴുത്തു തുടരൂ…

    Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s